Funderar du på att sälja din verksamhet? Behöver du ett opartiskt utlåtande av rörelsens värde? Mäklarjouren erbjuder värdering av en mängd olika rörelser, såsom till exempel restauranger, caféer, butikslokaler och övriga verksamheter. Vi har lång branscherfarenhet och kompetens när det gäller att fastställa marknadsvärdet på en rörelse, och erbjuder värdering av både bolag och inkråm. När vi värderar en rörelse tittar vi på affärsläge, storlek, planlösning, allmänt skick och standard, jämförbara försäljningar, hyresnivå, etc.

Bland våra uppdragsgivare finns både köpare och säljare, hyresvärdar och myndigheter. Vi kan ta fram en företagsvärdering som är anpassad efter syfte, situation och det aktuella företaget.

valueation scaled

Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset vid en viss angiven tidpunkt vid försäljning under normala betingelser på en fri och öppen marknad. Ett marknadsvärde kan inte bestämmas exakt utan enbart uppskattas. Marknadsvärdet kan beräknas dels genom den så kallade ortsprismetoden och dels genom avkastningsvärdemetoden.

Värderingen enligt marknadsvärdemetoden innebär att rörelsen värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är beredd att betala för en liknande rörelse under normala omständigheter. Marknadsvärdemetoden kallas ibland för jämförande värdering (ortsprismetoden).

Avkastningsmetoden innebär att man först fastställer bolagets vinst. Vinsten brukar definieras som det belopp som kan tas ut ur ett företag utan att reducera företagets förmåga att skapa vinst i framtiden. De framtida vinsterna kapitaliseras sedan till ett nuvärde efter en lämplig räntesats.

Cash-flowmetoden innebär en utbyggd avkastningsvärdering och är ett mått på framtida betalningsströmmar. En sådan värdering kan en köpare göra för att bedöma det nettobidrag som det köpta bolagets kassaflöde kan ge till köparens verksamhet när man tar hänsyn till eventuella samordningsfördelar Utgångspunkten för beräkningen är nuvärdet av bolagets framtida och förväntade resultat. Man utgår från värdet före dispositioner och skatt under ett visst antal år framåt. Värdet ska korrigeras för avskrivningar, skatter, kostnadsräntor och förändringar i rörelsekapitalet. Dessutom beaktas företagets restvärde vid sluttidpunkten.

Substansmetoden innebär att man värderar företaget efter faktiska siffror istället som för de två tidigare på förväntade resultat. Är det fråga om ett relativt nystartat företag är detta en metod att föredra. Vid en substansvärdering värderas företagets tillgångar och skulder mot bakgrund av förutsättningen att bolaget ska bedriva verksamhet även i fortsättningen. Skillnaden i värde mellan tillgångar och skulder utgör substansvärdet och motsvarar justerat eget kapital. Tillgångarna ska värderas till bruksvärden. Detta innebär att maskiner och inventarier värderas till återanskaffningsvärdet med avdrag för kalkylmässiga avskrivningar, medan lager upptas till marknadsvärdet minus försäljningskostnader Substansmetoden lämpar sig bättre för industriföretag, då tjänsteföretag har specialutbildad personal som utgör dolda tillgångar.

Har du en rörelse du vill sälja?

Ring oss på

070-954 20 44.

Alternativt skicka ett mail till

info@maklarjouren.nu.

Compare listings

Compare
×